Regulamin strzelnicy Koła LOK w Borzykowie

I. Zadania strzelnicy.

1. Pielęgnacja tradycji strzelectwa sportowego.
2. Nauka strzelania.
3. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
4. Podnoszenie kultury strzeleckiej , oraz współzawodnictwa sportowego (zawody, sparingi).
5. Sprawdzanie i testowanie broni.

II. Przepisy ogólne.

1. Ze strzelnicy mogą korzystać:
" Członkowie zwyczajni i członkowie sympatycy Koła LOK w Borzykowie.
" Członkowie i "prowadzący strzelanie" innych klubów i sekcji strzeleckich.
" Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości.
" Osoby niepełnoletnie w obecności rodziców lub opiekunów, lub za ich pisemną zgodą.
" Zorganizowane grupy strzelających z własnym "prowadzącym strzelanie" pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r rozdz. 1, p.1.3. (Dz. U. Nr 18 , poz. 234)
" Osoby posiadające własną zarejestrowaną broń pneumatyczną (FAC), oraz osoby posiadające własną wiatrówkę o energii początkowej poniżej 17 J, nie wymagającą rejestracji i zezwolenia. Obsługa strzelnicy ma prawo dokonać pomiaru prędkości wylotowej śrutu.
2. Broń klubowa wypożyczana jest do doskonalenia umiejętności strzeleckich lub nauki
strzelania tylko w obrębie strzelnicy na następujących warunkach:
" Strzelający, lub "prowadzący strzelanie" musi posiadać ważny dowód tożsamości.
" Broń udostępniana jest po wstępnym przeszkoleniu strzeleckim.
" Rodzaj wypożyczanej broni uzależniony jest od sprawdzonych umiejętności strzeleckich strzelającego.
" Koło ma prawo odmówić udostępnienia broni bez podania konkretnej przyczyny.


III. Przepisy porządkowe.

1. Na strzelnicy zabrania się:
" Osobom towarzyszącym strzelającemu wchodzenia na stanowiska strzeleckie, oraz kontaktu z bronią.
" Udostępniania broni osobom nieuprawnionym.
" Pozostawiania broni bez nadzoru.
" Dotykania i używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika lub właściciela.
" Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających, oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
2. Sposób obchodzenia się z bronią:
" Broń na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach, lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.
" Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowiskach strzeleckich lub treningowych tylko za zgodą lub poleceniem prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
" Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
" Strzelanie odbywa się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
" Indywidualny trening strzelecki może odbywać się bez powyższej komendy za zgodą prowadzącego strzelanie.
" Wszelkie zacięcia broni należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu strzelanie.
" Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
" Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
" Broni nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
" Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do celów innych, niż do tego przeznaczonych, oraz celowania do ludzi, zwierząt i ptactwa.
3. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:
" Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
" Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
" Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
" Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie i odkłada broń.
" Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach, oraz obowiązkowo winne być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
" W obiekcie strzelnicy obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.
" Osoby naruszające regulamin strzelnicy usuwa się z obiektu.
4. Obowiązki korzystającego ze strzelnicy:
" Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa.
" Dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do Książki rejestru pobytu na strzelnicy.
" Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
" Tak kierować ogniem broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń sprzętu.
" W miarę potrzeby stosować ochronniki wzroku i słuchu.
" W przypadku strzelania do celów metalowych należy bezwzględnie stosować ochronniki oczu. Dotyczy to także osób bezpośrednio obserwujących to strzelanie.
" Po ukończeniu strzelania zdać broń klubową i Kartę strzelającego celem rozliczenia i zarchiwizowania.
" Wpisać godzinę opuszczenia strzelnicy w odpowiedniej rubryce Książki rejestru pobytu na strzelnicy.
" Bezwzględnie zdać niewykorzystaną amunicję - w przypadku strzelania z broni klubowej.
5. Obowiązki prowadzącego strzelanie:
" Wyznacza korzystającemu ze strzelnicy stanowisko strzeleckie. Osobom towarzyszącym wyznacza miejsce bezpiecznego pobytu.
" Przeprowadza instruktaż stanowiskowy bezpiecznego posługiwania się bronią, oraz instruktaż strzelecki.
" Nadzoruje przebieg strzelania.
" Odpłatnie przeprowadza naukę strzelania i trening strzelecki.
" Dokonuje przeglądu broni.
" Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy, oraz osób towarzyszących.

IV. Przepisy końcowe.

1. Bez zgody prowadzącego strzelanie nie wolno wchodzić na teren strzelnicy.
2. Osobom co do których istnieje wątpliwość, że mogą zagrażać sobie lub innym nie zezwala się na strzelanie.
3. Za wyrządzone szkody materialnie odpowiada strzelający.
4. Za spowodowanie wypadku odpowiedzialność karną ponosi osoba , która go spowodowała.
5. Przypomina się strzelającym, że na Strzelnicy obowiązują wszystkie przepisy USTAWY z dnia 21 maja 1999r. O BRONI I AMUNICJI ( Dz. U. Nr 53, poz 549 ), oraz aktualne rozporządzenia i akty wykonawcze do niej wydane.
6. Załącznikami do niniejszego regulaminu są rozszerzone zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią i zachowania się na strzelnicy.

 

Prezes Koła LOK